Tuesday, 26/10/2021 - 13:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Ân 1

Kế hoạch thi GVDG năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2018 - 2019

Căn cứ thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Kế hoạch số 70a/KH-THCSĐA1 ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Đại Ân 1 về việc ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019,

Trường THCS Đại Ân 1 xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI

1. Mục đích

- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục THCS;

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên trong công tác tự học và sáng tạo. Qua hội thi, nhằm phát hiện tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương;

- Hội thi là một trong những căn cứ đánh giá tinh thần phấn đấu, ý chí vươn lên, ý thức học, tự bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên, là sự khẳng định trình độ chuyên môn của mỗi giáo viên. Đồng thời là một trong những căn cứ để nhà trường đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

- Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá năng lực điều hành, năng lực quản lý và chỉ đạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn của tổ trưởng; là căn cứ để xem xét nâng lương trước thời hạn cho tổ trưởng và giáo viên; là căn cứ để đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tổ trưởng và tổ chuyên môn;

- Là một trong các tiêu chí thi đua, xếp loại công chức…

2. Yêu cầu của Hội thi

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông. Đồng thời qua hội thi chọn lọc đội tuyển tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng;

- Một bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục của cấp học mà giáo viên giảng dạy, hoặc những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành (gọi tắt là bài thi kiểm tra Lý thuyết);

- Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

2. Hình thức thi

- Giáo viên nộp cho Ban Tổ chức Hội thi Sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của tổ chuyên môn (gọi chung là Sáng kiến kinh nghiệm- SKKN);

- Bài thi kiểm tra Lý thuyêt là bài thi viết. Thời gian thi do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định. Bài kiểm tra Lý thuyết là bài thi viết gồm các nội dung: Luật Giáo dục 2005 và Luật sử đổi một số điều của Luật giáo dục, Thông thư 58 về hướng dấn đánh giá xếp loại học sinh THCS, Điều lệ trường THCS, THPT và THPT có nhiều cấp học, Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, giải quyết tình huống sư phạm …..(Tài liệu ôn thi do Ban tổ chức cung cấp trên trang web: thcsdaian1.pgdculaodung.edu.vn).

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng; Mỗi giáo viên dự thi được ban giám khảo dự 02 tiết, nếu tiết đầu tiên loại trung bình trở xuống thì không chỉ định dạy tiết thứ hai.

III. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đối tượng

Tham dự Hội thi cấp trường là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường THCS Đại Ân 1.

2. Điều kiện

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng phải được viết thành báo cáo và đã được tổ chuyên môn công nhận và xếp loại;

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của năm học 2017 - 2018.

- Kể từ đầu năm học diễn ra Hội thi đến khi hội thi kết thúc, người dự thi không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm kỷ luật lao động.

3. Số lượng

Không hạn chế về số lượng đăng ký dự thi nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện dự thi.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian: Bắt đầu từ 05/01/2019 đến 27/02/2019.

- Hiệu trưởng thành lập ban tổ chức; ban giám khảo; ban thư ký Hội thi.

- Ngày tổ chức thi Lý thuyết: lúc 13g30’ ngày 24/01/2019 địa điểm tại trường THCS Đại Ân 1 – điểm Chính .

c) Từ ngày 07/01/2019 đến 12/01/2019: Chấm sáng kiến kinh nghiệm. Giáo viên dự thi nộp sáng kiến kinh nghiệm về ban tổ chức (Thầy Đặng) trước ngày 05/01/2019. Ban tổ chức phân công chấm SKKN; Ngày 12/01/2019, Giám khảo chấm SKKN nộp phiếu chấm và SKKN về cho thư ký để tổng hợp.

d) Từ ngày 07/02/2019 đến ngày 23/02/2019, thi thực hành giảng dạy;

e) Cấp giấy công nhận giáo viên giỏi cấp trường được trao vào ngày 27/02/2019;

2. Địa điểm tổ chức: tại trường THCS Đại Ân 1.

3. Kinh phí tổ chức hội thi

Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về kinh phí hội thi. Nhà trường sẽ vận dụng linh hoạt từ nguồn kinh phí ngân sách và tham mưu với Hội CMHS trích từ nguồn kinh phí từ hội CMHS theo hướng đảm bảo có kinh phí tổ chức và kinh phí giải thưởng.

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc nghiên cứu khoa học (gọi chung là SKKN)

- SKKN được đánh máy theo đúng thể thức trình bày văn bản;

- Đúng mẫu của 1 SKKN.

- Nội dung SKKN không hạn chế về chủ đề, khuyến khích trong việc rèn luyện kỹ năng, giáo dục kỹ năng sống, cải tiến phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh dân tộc; bồi dưỡng và xóa yếu trong học sinh.

- Biểu điểm và tiêu chuẩn đánh giá theo quy định của trưởng ban tổ chức;

2. Thi thực hành (giờ dạy)

- Thi vòng 1: Đây là tiết tự chọn, giáo viên tự chọn tiết dạy phù hợp với tuần diễn ra dự thi của ban tổ chức. Tiết dạy này chỉ được dạy với đối tượng học sinh học lần đầu. Giáo viên đăng ký tiết dạy, lớp dạy cho phó ban tổ chức (Thầy Đặng) trước ít nhất 01 tuần khi vòng 1 được tổ chức;

- Thi vòng 2: Đây là tiết chỉ định, Ban tổ chức tiến hành chỉ định tiết dạy (không tổ chức bốc thăm vì số lượng GV/môn/ khối ít); Ban tổ chức lên lịch dạy và thông báo trước ít nhất 1 tuần khi vòng 2 được tổ chức;

- Nếu giáo viên có tiết thứ nhất là tiết trung bình trở xuống thì không được dự thi vòng 2;

- Chấm tiết dạy theo đánh giá chung của Bộ GD-ĐT; mỗi tiết dạy có từ 2 giám khảo trở lên;

- Điểm kết luận của mỗi bài thi (Điểm thống nhất chung của các giám khảo) là trung bình cộng của các giám khảo; Trong trường hợp các giám khảo không thống nhất được thì trưởng ban giám khảo lập báo cáo cho trưởng ban tổ chức, trưởng ban tổ chức xem xét, quyết định.

3. Cách đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:

- SKKN đạt từ 6 điểm trở lên;

- Bài thi kiểm tra năng lực phải đạt 8 điểm trở lên;

- Các bài thi thực hành phải đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 1 bài giảng đạt loại giỏi.

VI. QUYỀN TƯỚC BỎ DANH HIỆU GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

1. Trước thời gian dự thi nếu giáo viên vi phạm một trong các quy định sau đây sẽ không được tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường:

- Vi phạm kỷ luật lao động: Bỏ tiết dạy, bỏ sinh hoạt chung, bỏ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bỏ hội họp;

- Vi phạm quy chế chuyên môn: Dạy dồn tiết, đảo tiết, ghép tiết; bỏ soạn, soạn không đúng chuẩn kiến thức kỹ năng, không tích hợp các nội dung theo quy định của Bộ Giáo dục- Đào tạo;

- Vi phạm đạo đức nhà giáo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo;

2. Trong thời gian dự thi cho đến khi được cấp giấy công nhận giáo viên giỏi cấp trường, nếu vi phạm các nội dung 1.1 đến 1.3 giáo viên sẽ bị tước danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường.

3. Khi bị tước bỏ danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, nếu ở trong đội tuyển dự thi giáo viên giỏi cấp trên, nhà trường sẽ gửi thông báo đến cơ quan tổ chức thi.

4. Quyền tước danh hiệu GV giỏi cấp trường thuộc về trưởng ban tổ chức (nếu vi phạm trước và trong) Hội thi;

Quyền tước danh hiệu GV giỏi cấp trường thuộc về Hiệu trưởng (nếu vi phạm sau Hội thi, khi đã công bố và trao giải).

VII. BAN TỔ CHỨC, THƯ KÝ, BAN GIÁM KHẢO

Chức năng, nhiệm vụ và thành phần của Ban tổ chức, ban thư ký, ban giám khảo theo quyết định số 21/2010/TT-BGDĐT ngày của Bộ Giáo dục- Đào tạo ngày 20/7/2010 về việc ban hành điều lệ hội thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên;

VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải I (01 giải) 300000đ

Giải II (01 giải) 200.000đ

Giải III (01 giải) 100.000đ

Giải khuyến khích (03 giải), mỗi giải 50.000đ

Nguồn kinh phí kết hợp hai nguồn: Hội CMHS và ngân sách nhà nước (sau khi có văn bản chỉ đạo của cấp trên).

Tác giả: Nguyễn Văn Tâm
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 25
Tháng 10 : 458
Năm 2021 : 5.297