Thứ năm, 09/04/2020 - 10:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đại Ân 1

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019
 

          Căn cứ Hướng dẫn số 2281/SGDĐT-TTr ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019;

          Căn cứ Kế hoạch số 523/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của PGDĐT huyện Cù Lao Dung về Kế hoạch công tác kiểm tra năm học 2018-2019;

          Căn cứ kế hoạch số: 70a/KH-THCSĐA1 ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THCS Đại Ân 1 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019,

          Trường THCS Đại Ân 1 định hướng kế hoạch hoạt động kiểm tra nội bộ năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Kiểm tra nhằm giúp mỗi cá nhân, tập thể thực hiện tốt chính sách, pháp luật và quy định của ngành, việc thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, thông qua hoạt động kiểm tra hành chính, kiểm tra nội bộ của các đơn vị. Kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, nhiệm vụ công tác để có biện pháp giúp đở, khắc phục kịp thời những hạn chế.

          - Thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn do ngành phát động;

          - Qua kiểm tra nhằm làm tốt nhiệm vụ tư vấn, đôn đốc thúc đẩy hoạt động dạy-học, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kỷ cương đơn vị, ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động giáo dục.

2. Yêu cầu

- Lãnh đạo nhà trường có nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;

          - Thành lập các đoàn kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt và  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra;

- Khách quan, chính xác, công bằng đồng thời định hướng, khuyến khích tạo cơ sở cho sự tiến bộ của đối tượng kiểm tra; làm tốt nhiệm vụ tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục.

- Phải có sự phối hợp tốt giữa Ban kiểm tra và đối tượng được kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện, nắm vững Luật Khiếu nại  năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân 2013, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 9/5/2014 của UBND Tỉnh Sóc Trăng. Thường xuyên tiếp công dân, hướng dẫn, giải đáp kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, giáo viên, người lao động và người dân khi đến liên hệ. Xử lý đơn thư, giải quyết Khiếu nại, giải quyết Tố cáo, một cách nhanh chóng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống, nâng cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật đối với cơ quan, tổ chức, các nhân trong lĩnh vức giáo dục;

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tra;

3. Quan tâm, tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm những vấn đề nóng, bức xúc trong dư luận để đưa vào kế hoạch kiểm tra nội bộ, như: kiểm tra việc chỉ đạo duy trì sĩ số, chất lượng hai mặt giáo dục, công tác vệ sinh trường lớp, việc xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp. Kiểm tra nâng chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn qua mạng, việc bàn giao học sinh cấp dưới lên cấp trên (về số lượng cũng như chất lượng); kiểm tra các khoản thu đầu năm trong quy định và vận động ngoài quy định; việc xây dựng nền nếp, kỷ cương trong nhà trường và việc xây dựng kế hoạch phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia của đơn vị. Đồng thời, kiểm tra công tác đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

4. Tập trung kiểm tra, xem xét, đánh giá đúng thực chất năng lực chuyên môn của giáo viên nhằm làm cơ sở cho việc phân loại, xếp hạng theo từng bộ môn để có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời;

5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra; kiểm tra về trách nhiệm của hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện theo chủ đề năm học là “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

          1. Công tác tổ chức

 Năm học 2018 - 2019 đơn vị thành lập Ban Kiểm tra nội bộ trường học gồm: 09 thành viên, tổ chức hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

2. Xây dụng kế hoạch kiểm tra

2.1 Các chủ đề tự kiểm tra trong năm học

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện theo chủ đề năm học là “Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”, với các nội dung:

          - Kiểm tra thu chi tài chính, việc thực hiện quy chế dân chủ và công khai theo quy định. Kiểm tra việc tổ chức, thực hiện các khoản thu đầu năm, việc thiết lập các loại quỹ thỏa thuận trong nhà trường;

          - Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, tổ/khối chuyên môn và công tác chủ nhiệm, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề trên trang trường học kết nối; kiểm tra việc bàn giao học sinh giữa các cấp học và giữa các lớp tiểu học;

          - Kiểm tra thực hiện các quy định về đánh giá, xếp loại giáo viên và xét thi đua, việc thực hiện chế độ chính sách, ngày giờ công lao động đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện nề nếp, kỷ cương trong nhà trường;

          - Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, việc chỉ đạo duy trì sĩ số, quản lý chuyên môn và chất lượng hai mặt giáo dục. Kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp, việc xây dựng trường học xanh- sạch- đẹp, an toàn;

          - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, quy định về chống bạo lực học đường, về dạy thêm, học thêm;

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch Đánh giá ngoài và trường đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Kiểm tra việc thực hiện lập và lưu trữ hồ sơ

Hồ sơ kiểm tra nội bộ cần thực hiện tinh gọn, hợp lý trên nguyên tắc các ý kiến nhận xét, kiến nghị của người kiểm tra, kết luận của thủ trưởng đơn vị phải hợp lý, rõ ràng và người được kiểm tra phải nắm các thông tin đánh giá, kiến nghị để điều chỉnh kịp thời các thiếu sót;

          Khi tổ chức kiểm tra 01 nội dung bất kỳ, nhà trường cần lập đủ thủ tục, hồ sơ và lưu trữ cẩn thận, bao gồm: Quyết định kiểm tra, biên bản, kết luận và các loại hồ sơ có liên quan (nếu có), như:

- Phiếu dự giờ, giáo án (đối với kiểm tra HĐSPGV);

- Biên bản dự tiết sinh hoạt tổ, tiết sinh hoạt chủ nhiệm (đối với kiểm tra tổ/khối chuyên môn)….

3. Nội dung kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019

          Năm học 2018- 2019, các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ (KTNBTH) cần bám sát vào chủ đề năm học, các nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp học để đưa các nội dung cần thực hiện tự kiểm tra trong năm học này, tuy nhiên cần chú ý khi tổ chức kiểm tra một số nội dung sau:

3.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Lựa chọn những giáo viên chậm đổi mới phương pháp; chất lượng, hiệu quả giảng dạy chưa cao; việc đánh giá viên chức cuối năm còn nhiều hạn chế để tiến hành kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (số lượng giáo viên/năm học do trường dự kiến, quy trình thời gian kiểm tra 01 giáo viên không quá 02 ngày, việc đánh giá kết quả và thiết lập hồ sơ vẫn thực hiện theo hướng dẫn số 46/HD-TTr ngày 20/9/2013 của Sở GD&ĐT).

3.2. Kiểm tra tổ/khối chuyên môn

Xây dựng kế hoạch kiểm tra 100% tổ/khối (quy trình thời gian kiểm tra không quá 01 tuần/lần/tổ), nội dung kiểm tra cần tập trung:

          3.2.1. Kiểm tra hồ sơ sổ sách tổ khối: (xem chất lượng của từng loại hồ sơ quy định đối với tổ khối)

          - Đối với sổ nghị quyết: Cần quan tâm xem xét, kiểm tra đến nội dung các buổi sinh hoạt lệ (chất lượng các buổi họp, việc triển khai các nội dung có liên quan đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn; việc xây dựng các chủ đề dạy học và các chủ đề tích hợp liên môn; tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục phòng chống tham nhũng….; việc góp ý, đóng góp, tham gia xây dựng của từng thành viên trong tổ; việc trao đổi, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dự giờ). Khi tiến hành kiểm tra cần đánh giá một cách khách quan chất lượng, hiệu quả của mỗi lần sinh hoạt tổ;

- Xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch của Tổ/khối chuyên môn, các giải pháp có phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; việc thực hiện các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chỉ đạo của trường và văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với mỗi cấp học;

- Đánh giá, nhận xét việc soạn giảng của giáo viên trong tổ/khối chuyên môn về tiến độ thực hiện và chất lượng bài soạn;

          - Kiểm tra kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Tổ trưởng và các thành viên trong tổ theo yêu cầu nhiệm vụ và sự chỉ đạo của ngành, đơn vị tại thời điểm năm học (nếu thời điểm kiểm tra là đầu năm học hoặc trong HKI người kiểm tra xem hồ hơ năm học trước liền kề. Thời điểm kiểm tra là HKII, xem hồ sơ HKI, nếu là cuối năm xem hồ sơ cả năm).

          3.2.2. Người kiểm tra phải dự ít nhất 01 lần sinh hoạt tổ/khối chuyên môn trong đợt kiểm tra (người dự ghi lại biên bản tiến trình cuộc họp, có nhận xét, đánh giá và kiến nghị đối với tổ/khối).

          3.2.3. Kiểm tra công tác chủ nhiệm: Nội dung kiểm tra cần tập trung

          - Kiểm tra hồ sơ chủ nhiệm theo quy định (chú ý đến chất lượng của từng loại hồ sơ; việc xây dựng kế hoạch chủ nhiệm phải phù hợp với đặc thù của từng lớp; cần chú ý đến giải pháp để giáo dục ý thức học tập của học sinh; việc theo dõi của GVCN đối với những học sinh cá biệt…).

- Người kiểm tra phải dự ít nhất 01 lần tiết sinh chủ nhiệm của người được kiểm tra trong đợt kiểm tra (người dự ghi lại tiến trình tiết sinh hoạt, có nhận xét, đánh giá và kiến nghị đối với giáo viên chủ nhiệm).

3.3. Kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn

Đối tượng được kiểm tra là Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, được tổ chức ít nhất 01 lần/năm học. Nội dung kiểm tra cần tập trung:

          - Kiểm tra việc xây dựng các loại kế hoạch, hồ sơ có liên quan đến chuyên môn, chỉ đạo thực hiện quy chế chuyên môn (chú ý đến chất lượng của từng loại kế hoạch; giải pháp đưa ra phải phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị).

          - Kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng về công tác: Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, kém, học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; việc chỉ đạo các tổ chuyên môn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy của giáo viên, nội dung sinh hoạt tổ, việc tổ chức đánh giá học sinh

          - Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ khác được thủ trưởng giao.

          3.4. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng CSVC, thư viện, thiết bị

          Đối tượng được kiểm tra do thủ trưởng đơn vị phân công phụ trách, được tổ chức ít nhất 01 lần/năm học, cần tập trung vào các nội dung trọng tâm:

- Kiểm tra việc xây dựng các loại kế hoạch có liên quan đến cơ sở vật chất- kỹ thuật; sổ sách ghi chép, theo dõi, thống kê (chú ý đến chất lượng của từng loại sổ, kế hoạch; giải pháp đưa ra phải phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị).

- Kiểm tra việc tổ chức, kiểm kê tài sản hàng năm; theo dõi tổ chuyên môn trong việc khai thác, sử dụng và bảo quản hiệu quả cơ sở vật chất- kỹ thuật tại đơn vị; việc theo dõi giáo viên khai thác, tổ chức thí nghiệm, thực hành; công tác tu bổ, bảo dưỡng cơ sở vật chất- kỹ thuật hàng năm.

3.5. Kiểm tra các bộ phận khác

Kiểm tra hoạt động của Y tế trường học về hồ sơ sổ sách, tủ thuốc, dụng cụ y tế …..các chứng từ quyết toán; công khai việc sử dụng nguồn kinh phí được quyết toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội (nếu có), nội dung này được tổ chức ít nhất 01 lần/năm học;

Kiểm tra: hoạt động Đội TNTPHCM, Đoàn TNCSHCM, Công đoàn (khi kiểm tra các bộ phận này Hiệu trưởng ra quyết định kiểm tra dưới vai trò Bí thư chi bộ và trực tiếp kiểm tra).

          3.6. Kiểm tra công tác hành chính, tài chính và lưu trữ hồ sơ

Mỗi nội dung được tổ chức tự kiểm tra ít nhất 01 lần/năm học, bao gồm:

- Tự kiểm tra công tác quản lý hành chính, như: việc quản lý và phát hành văn bản đi, đến (theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV); việc cập nhật thông tin trong hồ sơ công chức, viên chức và học sinh; việc lưu trữ các hồ sơ nhà trường có liên quan về quản lý, hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ;

          - Tự kiểm tra thu chi tài chính, gồm các nguồn: Ngân sách nhà nước, học phí, xã hội hóa, các nguồn thu hộ, …….việc thiết lập các chứng từ thu, chi (đối với Kế toán), việc mở sổ quỹ (đối với Thủ quỹ). Khi tự kiểm tra nội dung này, cần tập huấn, hướng dẫn cụ thể cho tổ kiểm tra về các quy định thu, chi và nội dung, hình thức công khai đúng theo công văn số 1775/SGDĐT-KHTC ngày 01/8/2018, công văn số 1777/SGDĐT-KHTC ngày 01/8/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT. Sau khi kết thúc kiểm tra nội bộ, tổ trưởng được giao nhiệm vụ kiểm tra cần có báo báo kết quả kiểm tra và niêm yết công khai kết quả kiểm tra cho toàn thể CB, GV, người lao động biết để giám sát, theo dõi;

          * Lưu ý: hàng tháng trong phiên họp HĐSP, Hiệu trưởng chỉ đạo công khai đầy đủ tất cả các khoản thu, chi tại đơn vị (có niêm yết trên bảng thông tin). Thường xuyên kiểm tra việc ghi chép biên bản của Thư ký hội đồng có thể hiện đầy đủ, trung thực các nội dung, ý kiến từng thành viên và ý kiến giải trình, kết luận của chủ tọa nhằm làm cơ sở cho việc xem xét, đối chiếu khi cần thiết.

          - Năm học 2018-2019, tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ và việc công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, nhà trường cần thực hiện đủ và đúng nội dung công khai, hình thức công khai;

          - Kiểm tra và công khai việc thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh và giáo viên, việc thiết lập các loại quỹ thỏa thuận trong đơn vị.

          3.7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đánh giá, xếp loại giáo viên và xét thi đua

          Được tổ chức tự kiểm tra 01 lần vào cuối năm học, trước khi gửi kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng thành lập tổ kiểm tra nội bộ độc lập với Hội đổng thi đua nhà trường để thẩm định lại kết quả bình xét, nhằm hạn chế việc sai sót xảy ra và cần tập huấn, hướng dẫn cho tổ kiểm tra một số yêu cầu sau:

          - Xem lại quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên và xét thi đua có đúng với các văn bản quy định và hướng dẫn của Phòng Giáo dục và đào tạo không? Các loại thủ tục, hồ sơ?;

          - Xem việc thành lập Hội đồng thi đua có đủ số lượng, đủ các thành phn theo quy định không?;

          - Xem từng thành viên có tên trong danh sách đề cử có đảm bảo theo các quy định không? Xem tỷ lệ phiếu có đảm bảo không?;

          - Xem có thông báo và niêm yết công khai kết quả đánh giá, phân loại viên chức và kết quả xét thi đua theo đúng yêu cầu không?

          3.8. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài và trường đạt chuẩn quốc gia của đơn vị

          Tổ chức tự đánh giá 01 lần vào cuối năm học, cụ thể:

          - Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác Đánh giá ngoài và trường đạt chuẩn quốc gia trên cơ sở Thông tư số 18/2018/BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GD&ĐT.

          3.9. Kiểm tra công tác vệ sinh trường, lớp học, môi trường sư phạm

          Tổ chức kiểm tra thường xuyên hàng tháng, và tập trung vào các công việc, như:

- Việc xây dựng nền nếp, thói quen vệ sinh cá nhân của học sinh, giữ gìn vệ sinh chung tại các lớp, các điểm lẻ và điểm chính;

- Việc bố trí nơi để rác, đổ rác và lò đốt rác tại các đơn vị; trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm;

- Việc tổ chức, phân công các bộ phận trực kiểm tra nhà vệ sinh, bảo quản thiết bị, đồ dùng nhà vệ sinh.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

          Bố trí 01 cán bộ tiếp công dân theo quy định (có lịch tiếp cụ thể);

          Tiếp tục quán triệt Luật Tiếp công dân 2013, Luật Khiếu nại 2011, Luật Tố cáo 2011, Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung rà soát, phân loại các vụ việc để giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để tình trạng khiếu nại vượt cấp. Các vụ việc không thuộc thẩm quyền phải hướng dẫn cụ thể để công dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến đúng cơ quan có thẩm quyền;

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các đơn vị trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, đảm bảo chất lượng, thiết thực.

IV. CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN  

- Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo là 40%.

- Kiểm tra hoạt động các tổ chuyên môn 100%.

- Kiểm tra quản lí chỉ đạo chuyên môn của Phó Hiệu trưởng 02 lần / năm.

 - Kiểm tra việc thực hiện công khai, dân chủ; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo 02lần/ năm.

- Kiểm tra hoạt động Thư viện – Thiết bị  02 lần / năm.

- Kiểm tra công tác Y tế trường học 01 lần/ năm.

- Kiểm tra hoạt động Đội TNTP.HCM, Đoàn TNCS.HCM, Công đoàn mỗi tổ chức 01 lần/ năm.

- Kiểm tra việc thiết lập, cập nhật và bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách của đơn vị, của tổ/khối chuyên môn, của giáo viên, công nhân viên theo quy định.  Kiểm tra 02 lần / năm.

- Kiểm tra tra hành chính: việc quản lý và phát hành văn bản đúng theo quy định, cập nhật thông tin trong hồ sơ viên chức và học sinh; việc lưu trữ các hồ sơ liên quan, việc quản lý, cấp, phát văn bằng, chứng chỉ. Kiểm tra 02 lần / năm.

- Kiểm tra việc thực hiện công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, 02 lần/ năm.

- Kiểm tra lộ trình, kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia, đánh giá ngoài 01 lần/ năm.

- Kiểm tra công tác thi đua – khen thưởng, đánh giá công chức, viên chức, người lao động 01 lần / năm.

V. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA CỤ THỂ

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Ghi chú

Tháng 9/2018

-Kiểm tra chuyên đề: hồ sơ GVCN lớp

- Kiểm tra công tác huy động học sinh ra lớp

- Kiểm tra công tác bàn giao học sinh với các trường tiêu học trong địa bàn.

- GVCN các khối lớp

 

- GVCN, lãnh đạo nhà trường.

 

- Phó Hiệu trường chuyên môn, GVCN các lớp.

 

Tháng 10/2018

-Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của các bộ phận

-Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ

- Kiểm tra HĐSPNG 02 GV

-Các bộ phận có liên quan

 

 

-Hiệu trưởng

 

 

-Hiệu trưởng, cán bộ kiểm tra và giáo viên được kiểm tra.

 

 

 

 

 

Tháng

11/2018

-Kiểm tra HĐSPNG 03 giáo viên.

-Kiểm tra việc thực hiện công khai TT36

- Kiểm tra hoạt động tổ khối chuyên môn: tổ Hóa – Sinh.

- Kiểm tra công tác văn thư

-Hiệu trưởng, cán bộ kiểm tra và giáo viên được kiểm tra.

 -Hiệu trưởng, kế toán và cán bộ kiểm tra.

- Tổ Hóa – Sinh, ban kiểm tra

 

 

- Nhân viên phụ trách văn thư, ban kiểm tra.

 

 

 

 

 

Tháng 12/2018

-Kiểm tra HĐSPNG 03 giáo viên

-Kiểm tra chuyên đề hồ sơ chuyên môn quý III

-Kiểm tra tài sản cuối năm

- Kiểm tra công tác quản lí chuyên môn của P.Hiệu trưởng

- Kiểm tra tổ Toán – Vật Lí

-Hiệu trưởng, cán bộ kiểm tra và giáo viên được kiểm tra.

-Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan.

 

-Hiệu trưởng và các bộ phận liên quan.

- P. Hiệu trưởng, ban kiểm tra.

 

- Tổ Toán – Lý và ban kiểm tra.

 

Tháng 01/2019

-Kiểm tra HĐSPNG 02 giáo viên

-Kiểm tra chuyên đề hoạt động thư viện trường học

-Kiểm tra Tổ Tổng hợp.

- Hiệu trưởng, cán bộ kiểm tra và giáo viên được kiểm tra.

- Cán bộ thư viện và tổ kiểm tra.

- Tổ Tổng hợp và ban kiểm tra.

 

Tháng 02/2019

- Kiểm tra công tác dân chủ trong trường học, xã hội hóa giáo dục

- Kiểm tra chuyên đề hồ sơ tài chính 2018

- Lãnh đạo trường và tổ kiểm tra

 

 

- Lãnh đạo trường, kế toán và tổ kiểm tra

 

 

 

Tháng 03/2019

- Kiểm tra HĐSPNG 03 giáo viên

-Kiểm tra chuyên đề hoạt động Y tế học đường.

- Kiểm tra hoạt động Đội, Đoàn, Công đoàn

- Hiệu trưởng, cán bộ kiểm tra và giáo viên được kiểm tra.

- Phụ trách YTHĐ và tổ kiểm tra.

- Các bộ phận liên quan và ban kiểm tra.

 

Tháng 04/2019

-Kiểm tra chuyên đề việc quản lí sử dụng thiết bị

-Kiểm tra chuyên đề hồ sơ tài chính quý I

- Kiểm tra chuyên đề tài sản nhà trường

-Phụ trách thiết bị và tổ kiểm tra.

 

- Lãnh đạo trường, kế toán và tổ kiểm tra

- Lãnh đạo trường và tổ kiểm tra

 

Tháng 5/2019

-Kiểm tra chuyên đề hồ sơ THTT-HSTC

-Kiểm tra chuyên đề công tác xét TN.THCS

- Nộp báo cáo tự kiểm tra năm 2018-2019

-Hiệu trưởng và tổ kiểm tra

 

-Hội đồng xét TN và tổ kiểm tra.

 

-Hiệu trưởng

 

Tháng

6/2018

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn.

- Kiểm tra công tác xét thi đua – khen thưởng.

- Kiểm tra công tác đánh giá công chức- viên chức-người lao động năm học 2018-2019

-Hiệu trưởng và tổ kiểm tra

 

-Hiệu trưởng và tổ kiểm tra

 

 

-Hiệu trưởng và tổ kiểm tra

 

 

Tháng

7/2019

- Kiểm tra công tác xét thi đua cuôi năm

- Tiếp công dân theo quy định

- Hiệu trưởng và tổ kiểm tra

 

- CB được phân công

 

 

Tháng

8/2019

- Tiếp công dân, giải quyết kiếu nại (nếu có)

- CB được phân công

 

 

 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2018 - 2019  trình lãnh đạo Phòng GD&ĐT phê duyệt. Quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2018 - 2019. Xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng tháng, ra quyết định thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện  các công tác kiểm tra đã nêu trong kế hoạch

2. Ban kiểm tra có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng tháng. Thực hiện nhiệm vụ được phân công, báo cáo đúng thời gian quy định, làm đầy đủ các thủ tục hồ sơ. 

3. Các tổ, bộ phận, cá nhân có nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, nghiêm túc thực hiện kết luận kiêm tra.

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO                                            HIỆU T.RƯỞNG  

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Văn Tâm

Tác giả: Nguyễn Văn Tâm
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 14
Tháng 04 : 93
Năm 2020 : 1.217